Regulamin Serwisu Internetowego

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") strony internetowej Pryzmat sp. z o. o. sp. k. (dalej „PRYZMAT”), znajdującej się pod adresem: www.pryzmat.com  (dalej „Strona”), określa warunki korzystania ze Strony przez osoby fizyczne lub prawne (dalej „Użytkownicy”).

§ 2

1. Właścicielem i Administratorem Strony jest:

Pryzmat sp. z o.o. sp. k.

ul. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław

NIP: 8942994513, REGON: 021195243

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 349953

tel. 71 39 06 100, faks 71 39 06 111

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Prawa majątkowe do Strony (w tym autorskie prawa majątkowe), prawa do nazwy domeny internetowej Strony - przysługują PRYZMAT. Podlegają one ochronie prawnej, co dotyczy także wszelkich zawartych na Stronie oraz udostępnianych za jej pośrednictwem treści, danych, oprogramowania zapewniającego funkcjonowanie Strony, itp. Żadna część materiałów zawartych na Stronie nie może być rozpowszechniana, w tym za pośrednictwem Internetu, w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez uprzedniej zgody PRYZMAT udzielonej w formie pisemnej - pod rygorem sankcji przewidzianych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz.U. z 2017r. poz. 880 ze zm. – dalej: „Prawo autorskie”) i ustawą z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402 ze zm.).

3. Strona ma na celu przede wszystkim informowanie o produktach i działalności PRYZMAT.

4. Formularz ZAMÓW/ZAPYTAJ ma na celu ułatwienie kontaktu z PRYZMAT. Nie posiada funkcjonalności sklepu internetowego. Przesyłane tą drogą informacje trafiają do wybranego przez Użytkownika sklepu z grupy PRYZMAT, który może zrealizować zamówienie lub odnieść się do poruszonej sprawy.

5. PRYZMAT zastrzega sobie prawo zamieszczania na Stronie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam, treści promocyjnych, informacji o produktach i usługach, informacji o partnerach biznesowych itp.

6. Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Strony wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 3

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Stronę. Osobami odpowiedzialnymi za prawdziwość danych wpisanych do formularza są wyłącznie jego Użytkownicy, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony.

3. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 4.

1. Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

2. Strona nie jest objęta systemem rejestracji, ani logowania i korzystanie z niej przez Użytkownika jest anonimowe, z zastrzeżeniem postanowień § 9.

§ 5

Każdy Użytkownik ma prawo:

1) nieodpłatnie przeglądać i odczytywać treści publikowane na Stronie;

2) zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Stronie, na adres e-mail określony w § 2 ust. 6.

§ 6

1. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika lub zamieszczanie na Stronie za pośrednictwem ewentualnych mechanizmów przez nią udostępnianych, jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, powszechnie uznane dobre obyczaje, itp.

2. W przypadku zastosowania mechanizmów, o których mowa w ust. 1, umożliwiających zamieszczanie przez Użytkowników wpisów na Stronie, PRYZMAT przysługuje prawo do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści niezwiązanych z tematyką Strony, w szczególności naruszających zasady, o których mowa w ust. 1

§ 7

1. PRYZMAT zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji narzędzi dostępnych za pośrednictwem Strony oraz sposobu funkcjonowania Strony. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem PRYZMAT.

2. PRYZMAT nie ponosi odpowiedzialności prawnej, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.

3. Ponadto PRYZMAT nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody po stronie Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji, w szczególności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od PRYZMAT, w tym niezwiązanych w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem Strony;

b) przerwy w funkcjonowaniu Strony zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od PRYZMAT;

c) opóźnienia w działaniu Strony lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od PRYZMAT ani od funkcjonowania Strony;

d) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności w wyniku strajków, wojny, klęsk żywiołowych jak np. powodzie, pożaru, itp.);

e) szkody po stronie Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika, itp.

§ 8

1. Strona oraz materiały na niej zawarte podlegają ochronie przewidzianej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Prawie autorskim oraz w ustawie z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz.U. z 2017r., poz. 776 ze zm.).

2. Prawa do materiałów zamieszczonych na Stronie przysługują PRYZMAT lub innym uprawnionym podmiotom.

3. Poprzez korzystanie ze Strony Użytkownicy nie nabywają żadnych praw do materiałów zamieszczonych na Stronie, a korzystanie z tych materiałów dopuszczalne jest wyłącznie w ramach tzw. dozwolonego użytku zgodnie z zasadami określonymi przepisami Prawa autorskiego.

§ 9

1. W przypadku ewentualnych określonych funkcjonalności Strony, przy korzystaniu z których Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania z ww. funkcjonalności.

2. Przetwarzanie przez PRYZMAT danych osobowych Użytkowników w związku z ich korzystaniem ze Strony w przypadkach, o których mowa w ust. 1, a także w przypadkach określonych ustawowo - odbywa się zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), a także zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.), z uwzględnieniem stosowanego przez PRYZMAT na Stronie mechanizmu plików „cookies” opisanego w „Polityce Cookies.

3. Administratorem danych osobowych  (ADO) Użytkowników w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, jest PRYZMAT. Kontakt z ADO w sprawie ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są także w obowiązującej PRYZMAT „Polityce Prywatności”.

§ 10

1. PRYZMAT zastrzega, że korzystanie ze Strony i udostępnianych przez nią funkcjonalności odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały nie są objęte gwarancją co do ich zawartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

2. Cennik umieszczony na Stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 § 1 kodeksu cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. PRYZMAT zastrzega sobie prawo do tych zmian. W kwestii ostatecznego ustalenia cen najlepiej skorzystać z kontaktu bezpośredniego podanego na stronie PRYZMAT.

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie.

2. PRYZMAT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące z chwilą opublikowania na Stronie Regulaminu uwzględniającego te zmiany.

3. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych, ani zmiana danych wynikająca z ewentualnej zmiany formy prawnej PRYZMAT.

4. Treść Regulaminu jest dostępna nieodpłatnie na Stronie, może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony .

§ 12

W sprawach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw powołanych w treści Regulaminu.